कोभिड-१९ प्रतिकार्य हेतु भक्तपुर एम्वुलेन्स चालक संघलाई डनिड़ डफिड़को अभिमुखिकरण तालिम

कोभिड-१९ प्रतिकार्य हेतु भक्तपुर एम्वुलेन्स चालक संघलाई डनिड़ डफिड़को अभिमुखिकरण तालिम।

Donning &Duffing Orientation for Bhaktapur Ambulance Driver’s Association

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *